0474 50 40 24

Dorp 9, 9280 Denderbelle

Top

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Het Huis van Licht / Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst, via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als deelnemer/ koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle activiteiten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van het Huis van Licht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor het Huis van Licht slechts bindend, indien en voor zover deze door het Huis van Licht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de website en in andere van het Huis van Licht afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Huis van Licht kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van het Huis van Licht afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Het Huis van Licht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Reservatie lessen, workshops, activiteiten

Om deel te nemen aan een les dien je op voorhand te reserveren. Dit geldt zowel voor de lessen als workshops en andere activiteiten. Voor yoga en meditatie kan je dit doen via het lessenrooster of via momoyoga. Reserveer je voor de eerste keer? Dan zal je gevraagd worden om een profiel aan te maken. Voor workshops en andere activiteiten vind je een ‘boekingsknop’ terug bij iedere activiteit. Bij boekingen van activiteiten via een externe partner, gelden de regels en voorwaarden volgens deze externe partner. Het is dus raadzaam deze website te raadplegen.

Annulatie yogalessen en meditatie

Kan je niet naar de yogales of mediatie komen, annuleer dan zeker tot 4 uur voor de les start anders ben je een les beurt kwijt. Annuleren kan alleen online en niet telefonisch, via e-mail of social media.

Hoe annuleren? Ga naar lessenrooster via de website of de Momoyoga-app, klik op de les die je wil annuleren, log in en klik annuleer.

Annulatie workshops en andere activiteiten


De deelnemer heeft het recht aan het Huis van Licht mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Er wordt echter altijd een administratieve kost aangerekend van 10 euro.

 • Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de aanvang wordt er 50% van het bedrag ingehouden bij annulatie
 • Vanaf 14 dagen tot 4 dagen voor aanvang wordt er 75% van het bedrag ingehouden bij annulatie
 • Binnen de 4 dagen voor aanvang wordt het volledige bedrag ingehouden bij annulatie

Verschillende mogelijkheden

Je hebt de keuze tussen een losse les en een beurtenkaart. Je vindt deze terug op momoyoga.

Alle beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk, niet verlengbaar en onder geen enkele voorwaarde terugbetaalbaar. Uitzonderlijk op vertoon van een doktersbriefje kan een beurtenkaart verlengd worden.

Totstandkoming overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van het Huis van Licht en het voldoen aan de daarbij door het Huis van Licht gestelde voorwaarden.

2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Huis van Licht onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Huis van Licht het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Het Huis van Licht kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien het Huis van Licht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering overeenkomst

1 Zodra de bestelling door het Huis van Licht is ontvangen, stuurt het Huis van Licht de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Het Huis van Licht is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 14 dagen geleverd worden.
4 Indien het Huis van Licht de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Het Huis van Licht raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Het Huis van Licht is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. Tenzij de klant heeft ingestemd met een vervangend artikel.

Herroepingsrecht

Voor retour zenden dient altijd eerst contact te worden opgenomen met het Huis van Licht middels het contactformulier of via info@hethuisvanlicht.be

1 De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met het Huis van Licht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Voor draagproducten zoals hangers geldt een termijn van 5 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending worden niet vergoed.  Bij een retour zal aan de klant worden terugbetaald de aankoop van het product/producten exclusief de door de klant betaalde verzendkosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen. Bij enige sporen van gebruik of geopende verpakking, welke niet nodig is voor inspectie, zal het Huis van Licht niet overgaan tot restitutie. Goederen die vallen onder de cosmeticawet en voedsel- en waren- wet (aromatherapie, verzorgingsproducten) kunnen niet geretourneerd worden.

4 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door op ondubbelzinnige wijze aan het Huis van Licht kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Het Huis van Licht bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden een ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten die op verzoek worden gemaakt kunnen niet geretourneerd worden en zijn derhalve uitgezonderd van het herroepingsrecht. Producten die aangekocht zijn middels een veiling, en/of afgeprijsde producten, kunnen niet geretourneerd worden en zijn derhalve uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Producten kunnen geretourneerd worden naar het adres opgegeven in de factuur.

Het Huis van Licht
Dorp 9 – 9280 Denderbelle
BE0871 232 521

6 Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft het Huis van Licht de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij het Huis van Licht aanbiedt het product zelf af te halen, mag het Huis van Licht wachten met terugbetalen tot het Huis van Licht het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 De klant dient betalingen aan het Huis van Licht volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Het Huis van Licht is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Lessen, workshops en andere activiteiten worden bij voorkeur online betaald. De deelnemer heeft het recht aan het Huis van Licht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop, voor workshops en andere activiteiten. Voor yoga en meditatie gelden andere voorwaarden (zie eerder).

Betaling lessen ter plaatse

In het centrum kan je niet met cash betalen tenzij anders vermeld op de website (bij de activiteit of workshop).

Huisregels

Algemeen:

 • Laat de docent voor het begin van de les altijd weten als last heb van blessures, medische conditie of zwangerschap.
 • Respecteer je docent en de andere deelnemers
 • Geniet!

In het centrum:

 • Kom op tijd (zo’n 10 min voor de les start) zodat je tijd hebt om je aan te melden en rustig te installeren.
 • Als de les start wordt voor ieders veiligheid de deur van de studio gesloten. Ben je te laat dan kunnen we je helaas niet meer binnen laten.
 • (Hand)tassen ed kan je in de kleedkamer laten, let er op dat je gsm uitstaat of laat hem thuis. Het Huis van Licht is niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen.
 • Kom in eenvoudige sportkleren.
 • We werken op blote voeten, je schoenen laat je in de vestiaire achter.
 • Sierraden kunnen in de weg zitten, draag zo min mogelijk parfum.
 • Yogamatten en yoga-accessoires zijn aanwezig en hoeven dus niet meegebracht te worden.

Aansprakelijkheid

(geldt zowel voor yoga als andere activiteiten)

 • Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico.
 • Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen, workshops en opleidingen. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden.
 • Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de les, workshop of opleiding.

Garantie en conformiteit

1 Het Huis van Licht staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat het Huis van Licht er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door het Huis van Licht, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt het Huis van Licht daarvan in kennis te stellen.

4 Indien het Huis van Licht de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van het Huis van Licht, dan kan hij bij het Huis van Licht per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Het Huis van Licht geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal het Huis van Licht binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant..

Persoonsgegevens

1 Het Huis van Licht verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Slotbepalingen

1 Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar het Huis van Licht gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail info@hethuisvanlicht.be contact met ons op.

Privacybeleid

Privacybeleid het Huis van Licht

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 januari 2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het Huis van Licht. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Huis van Licht niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Het Huis van Licht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het Huis van Licht of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het Huis van Licht of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Gebruik van cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Huis van Licht of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doel van dit privacybeleid


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van gegevens met derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Veranderingen in de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief


Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie


Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Reservatie systeem


We maken gebruik van Momoyoga om de werking van de lessen goed te laten verlopen, je kan op elk moment beslissen om je gegevens aan te passen of te verwijderen. De Privacy Statement van Momoyoga kan je hier nalezen https://www.momoyoga.com/en/privacy

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

het Huis van Licht

www.hethuisvanlicht.be

info@hethuisvanlicht.be

Verzending en levering

Verzending en levering van alle producten die je in de webwinkel van het Huis van Licht ziet, zijn direct leverbaar, tenzij anders vermeld.
De verzending en levering gaat in vanaf het moment dat de betaling ontvangen is. We doen ons best om onze producten binnen drie werkdagen te bezorgen. Soms kan het voorkomen (door bijvoorbeeld feestdagen) dat de leverdatum iets afwijkt. Aan deze datum kunnen daarom geen rechten ontleend worden.
Zodra de bestelling klaar is om verzonden te worden, ontvang je per mail een Track & Trace code waarmee het pakketje gevolgd kan worden.

Thuis laten bezorgen

Als je niet thuis bent op het moment van bezorging, laat de pakketbezorger een ‘niet thuis bericht’ achter. Met dit bericht kun je vanaf de volgende dag je pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde PostNL. Als je het pakketje niet afhaalt, wordt het na twee weken naar ons geretourneerd.

Verzending en levering geschiet geheel volgens ons privacybeleid en algemene voorwaarden.